Potrzebuję wsparcia

Stypendia

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa „Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2011.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać:

  • w terminie do 15 lutego roku kalendarzowego (te wnioski rozpatrzone i przyznane będą wiosną),
  • w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego (te wnioski rozpatrzone i przyznane będą jesienią).

Wnioski należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Fundacji „Glogerianum”: al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.

Uwaga! Wnioski (skany dokumentów)* można również dostarczyć w formie elektronicznej, przesyłając je na adres mailowy: glogerianum@int.pl

* Fundacja zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów przesłanych online, jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Ponadto Fundacja zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o stypendyście.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć

oryginały lub uwierzytelnione kopie:

  • potwierdzenia trudnej sytuacji materialnej w formie zaświadczenia z urzędu pracy lub urzędu skarbowego,
  • dokumenty potwierdzające średnią ocen, osiągnięcia (w dziedzinach naukowych, artystycznych, sportowych i innych),
  • orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany),
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wnioski niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: (86) 2164261