Polski English

Stypendia dla uczniów i studentów

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa „Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały, należy składać:

– w terminie do 15 lutego roku kalendarzowego,

– w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego.

 

Wniosek dotyczący stypendiów dla uczniów i studentów należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Fundacji „Glogerianum”: al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.

Wniosek w formacie PDF
Regulamin
przyznawania i wypłacania
stypendiów studentom i uczniom

Do wniosku należy dołączyć

oryginały lub uwierzytelnione kopie:

  • dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni z informacją o miejscu nauki i trybie,
  • potwierdzenia trudnej sytuacji materialnej w formie zaświadczenia z urzędu pracy lub urzędu skarbowego,

dodatkowo:

  • dokumenty potwierdzające średnią ocen, osiągnięcia w dziedzinach naukowych lub sportowych,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany),
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać
drogą mailową: fundacja@glogerianum.pl
lub pod numerem telefonu: (086) 216-42-61 w. 22.